หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลคลองจิก
 
นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองจิก
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก.)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
- งานบุคลากรทางการศึกษา
- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
- งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ
- งานบริหารงานทั่วไป
3. ฝ่ายปกครอง
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานทะเบียนราษฎร
   
 
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานสถิติการคลัง
2. ฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
3. ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
2. ฝ่ายการโยธา
- งานการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานเครื่องจักรกล
- งานสำรวจและออกแบบ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระตับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
- งานวิชาการและประเมินผล
2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานกิจการโรงเรียน
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานการศึกษาในระบบ
- งานโรงเรียน
- งานวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานแผนงานและโครงการ
- งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
1. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ
- งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
2. กลุ่มงานพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
- งานส่งเสริมฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพ
- งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน
   
   
   
   
   
 
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 12,052,487 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755