หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล คลองจิก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลคลองจิก
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Klongjig Municipality
บทบาทหน้าที่
 
 
  บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
     
  ปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานทะเบียนราษฎร ควบคุมดูแลงานสารบรรณของเทศบาล การจัดประชุมสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล การติดต่ออำนวยความสะดวก งานเลือกตั้ง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึงงานวิชาการ และแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงาน หรือโครงการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร งานจัดทำงบประมาณประจำปี งานธุรการ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ฯลฯ
และงานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการและสังคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
     
 
  บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
     
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงินการเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฏีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
     
 
  บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
     
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
     
 
  บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา
 
     
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  
     
 
  บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่ง แวดล้อมและงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณียังไม่ได้ตั้งกองแพทย์จะมีงานการ รักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  
     
 
  บทบาทหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม
 
     
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมการจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
     
 

TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้
ท้องถิ่น

OTOP
ผลิตภัณฑ์
สร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ ผลักดัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
 
   
  กรอกแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
 
   
  ประมวลผลสำรวจ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลคลองจิก
 
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-269–755 โทรสาร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 11,918,558 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-269–755