ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล คลองจิก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25632,60410,86420,448---------33,916
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 ม.ค. 2563 ถึง 31 พ.ค. 2561   64,528
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   98,444
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี