...::: ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติด พร้อมกันในวันที่ 26 มิถุนายน :::...

นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี
      (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รอบเดือนเมษายน

ผลการติดตามแผน ๓ ปี
แผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
แผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
แผนรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี       (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
แผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
การติดตามและประเมินผล ๓ ปี
แผนที่การดำเนินงานงบประมาณ ปี ๒๕๕๙
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมแผนชุมชนและพัฒนา       ทต.คลองจิก
.

counter customizable free hit
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง
รับโอนย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับโอน (ย้ำย) พนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล
      ๑.  เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๒-๔/๕                           จำนวน       ๑      อ้ตรา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
โครงการจ้างเหมาประดับไฟ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลืม 66 พรรษา
โครงการจ้างเหมาจัดดอกไม้แห้ง ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลืม 66 พรรษา
โครงการจ้างเหมาเย็บเข้าปกเอกสาร
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจ้างเหมาเวที ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลืม 66 พรรษา
โครงการจ้างเหมาผูกผ้า ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลืม 66 พรรษา
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิล
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิล
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลืม 66 พรรษา
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการจ้างเหมาทำสติกเกอร์อิงค์เจ็ทพระบรมฉายาลักษณ์
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลืม 66 พรรษา
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รายการสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 20 เส้น
โครงการจ้างเหมาบริการรถเทรลเลอร์
โครงการจ้างเหมาเย็บเล่มเข้าปกเอกสาร
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลืม 66 พรรษา
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการวัสดุสำนักงาน
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค
โครงการจ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์
โครงการจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำซอยอินโดไทย
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ โครงการคลองสวย น้ำใส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ ขนาด 4 ล้อ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สายอัตโนมัติ
โครงการจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ครั้ง
โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ครั้ง
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิดชนิดไร้สาย
โครงการก่อสร้างถนนดินลงรังบดอัดแน่น (ฝั่งตรงข้ามบ้านนายถมเยือน สุขศิลป์)
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.00x3.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย
โครงการวัสดุสำนักงาน
โครงการวัสดุสำนักงาน
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย
โครงการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
โครงการรจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์
โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาบริการรถเทรลเลอร์
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านกำนัน หมู่ 2
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
โครงการเช่าห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์โสตเครื่องเสียง
โครงการซื้อของที่ระลึกตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเสริมสร้างศักยภาพ
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเสริมสร้างศักยภาพ
โครงการจ้างเหมายานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมทักษะทางด้านกีฬา (วอลเลย์บอล)
โครงการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด
โครงการจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมทักษะทางด้านกีฬา (วอลเลย์บอล)
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.50x3.00 เมตร
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านและหอถังสูง หมู่ที่ 1
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
โครงการจ้างเหมาบริการรถเทรลเลอร์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน เมษายน พ.ศ.2561
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย
โครงการจ้างเหมาเย็บเล่มเข้าปกเอกสาร จำนวน 1 งาน
โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงชนิดตรวจการณ์
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
โครงการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
โครงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจ้างเหมาตามโครงการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ระบบ GIS)
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเรื่อพอนทูนและรถไฮดรอลิคตีนตะขาบ
โครงการจ้างเหมาทำวารสารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลคลองจิก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเรือพอนทูนและรถไฮดรอลิคตีนตะขาบ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปกรณ์เสริมขุดเจาะ และตัดหญ้าไหล่ทาง
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์ปฎบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงการซื้อวัสดุอื่นๆ
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์
โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเรือพอนทูนและรถไฮดรอลิคตีนตะขาบ
โครงการจ้างเหมาบริการรถเทรลเลอร์
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
โครงการซื้อของที่ระลึก ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย
โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคป
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงมุ้งลวดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนคลองจิก (สุขสินนุเคราะห์)
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
โครงการจ้างเหมาตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการจ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการสุขาภิบาล
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการวันแห่งความสำเร็จ
โครงการจ้างเหมาจัดดอกไม้สด ตามโครงการวันแห่งความสำเร็จ
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร ตามโครงการสุขาภิบาล
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสุขาภิบาล
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
จ้างเหมาเช่าห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์โสดเครื่องเสียง ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
โครงการจ้างเหมารถขุดตีนตะขาบและรถเทรลเลอร์
โครงการจ้างเหมารถบัสโดยสาร ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน มกราคม พ.ศ.2561
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจ้างเหมาเช่าประชุมสัมมนาพร้อมอุปกรณ์โสตเครื่องเสียง
โครงการวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
โครงการซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 ชิ้น ตามโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 2 รายการ
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 5 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
โครงการวัสดุสำนักงาน
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ ขนาด 4 ล้อ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อHINO ขนาด 6 ล้อ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ 6 ล้อ 6 ตัน
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์
โครงการวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ ขนาด 4 ล้อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปกรณ์เสริมในการขุดเจาะ
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนะมูลฝอย
โครงการซื้อยานพาหนะและขนส่ง
โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดไร้สาย
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2561
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม (รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน )
โครงการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ
โครงการซื้อทรายอะเบท จำนวน 20 ถัง
โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ถนนเลียบคลองบางโหง หมู่ที่ 1
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงสน พัดลม จำนวน 4 ตัว
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
โครงการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง
โครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
โครงการซื้อเรือพลาสติก จำนวน 20 ลำ
โครงการจ้างซ่อมแซ่รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ขนาด 6 ล้อ
โครงการซื้อวัสดุยานพาพนะและขนส่ง
โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ
โครงการจ้าง จ้างบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบ้านนายบุญช่วย
โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
โครงการจ้างถ่ายเอกสาร
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปกรณ์เสริมในการขุดเจาะ
โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ด้านภาษาอังกฤษ
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย
โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6000 ลิตร
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปกรณ์เสริมในการขุดเจาะ
โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ
โครงการจ้างย้านเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชุดกล้องวงจรปิด)
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ เดือน กันยายน พ.ศ.2560
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 7
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โครงการซื้อต้นดาวเรือง
โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านคลองจิกใต้ (บ้านภู่สละ)
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โครงการซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
โครงการจ้างเหมาขุดตีนตะขาบ
โครงการซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา
โครงการจ้างเหมาขุดตีนตะขาบ
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 5,7 หมู่ 5
โครงการจ้างจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
โครงการวัสดุก่อสร้าง
โครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลคลองจิก
โครงการซื้อไม้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
โครงการ เช่าโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน
โครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ
โครงการซื้อไม้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปรณ์เสริมในการขุดเจาะและตัดหญ้าไหล่ทาง
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดียว จากสะพานปูนวัดสุคันธารามถึงบ้านนายสีดา
โครงการซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โครงการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการซื้อไม้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โครงการซื้อไม้ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (สายบ้านนายบุญช่วย) (ฉบับจริง)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 (สายบ้านนายบุญช่วย) (ฉบับร่าง)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางหงษ์ หมู่ที่ 1 (ฉบับจริง) 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบางหงษ์ หมู่ที่ 1
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ซอยอินโดไทย หมู่ที่ 2
จ้างเหมารสบัสปรับอากาศ โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด 
จัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กจากสะพาน ค.ส.ล.ถึงหน้าบ้านนางพวงคราม
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังบ้านกำนัน หมู่ที่ 2 
โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบดอัดแน่น (ฝั่งตรงข้ามบ้านนายถมเยือน สุขศิลป์) หมู่ที่ 2
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศจำนวน 8 คัน ตามโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม)
โครงการ จัดซื้อเรือพลาสติก จำนวน 20 ลำ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลคลองจิก
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิง
โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก สายหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 132 ถัง
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 5,7 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคุ้งวังพาด หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว ถนนบ้านนายบุญช่วย
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว ถนนเลียบคลองบางโหง
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว ถนนสายบ้านคลองจิกใต้ (บ้านภู่สละ)
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว จากสะพานปูนวัดสุคันธารามถึงบ้านสีดา
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานดำ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองจิก
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ สีเหลือง 120 ลิตร จำนวน 292 ใบ และ ถังขยะ สีแดง 120 ลิตร จำนวน 8 ใบ 
ซ่องแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเกาะกลางถนนอุดมสรยุทธ
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยวถนน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลคลองจิก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนและท่อใต้ถนนสายเลียบคลองทราย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจิก
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่างนีออนแบบอลูมิเนียม
ราคากลาง ปปช. รสบัส
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบุญช่วย สมบุญเพ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองจิกใต้หมู่ที่ ๑ คลองจิก
โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 5 ขวา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าเจดีย์ราชูทิศ หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
โครงการซ่อมแซมท่อเมนและระบบประปาหลังเทศบาล หมู่ที่ 1,2,4,5 ตำบลคลองจิก
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โทรทัศน์วงจรปิด)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ
โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าบ้านตาปูด และบริเวณหน้าบ้านนางหวาด หมู่ที่ 5 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว ถนนแยกวัดสุคันธารามถึงบ้านพักชลประทาน
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือสแตนเลสท้องแบน จำนวน 1 ลำ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยู ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบดอัดแน่นต่อไปบ้านนางสงวน
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบดอัดแน่น ด้านทิศตะวันออกคลองนาบัวหลวงช่วงหลัง หมู่ 5
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางช่วย แสงอุทัย
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชารุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้
โครงการซ่อมแซมถนนและคอสะพานด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตาบลคลองจิก
โครงการ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คันๆ ละ 50 ที่นั่ง
โครงการ จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนก่อนถึงสะพานน้ำบัวหลวง หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณปากซอยชุมชนอินโดไทย หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยนายไพบูลย์ ชุมชนอินโดไทย หมู่ที่ 2
สอบราคาจ้าง โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสวอง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองจิก
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณลารางอีเตี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองจิก
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางทองหยิบ หมู่7
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 ตาบลคลองจิก
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะขนาด 120 ลิตร จานวน 300 ใบ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองน้ำบัวหลวง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมู่ที่ 6,7
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กโค้งคลองน้ำบัวหลวง
โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหลัง หมู่บ้านรณชัย 9 หมู่ที่ 4
โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาบริเวณบ้านภู่สละถึงประตูน้ำ
ยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (แก้ไขแปลี่ยนแปลง)
โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 6 ตําบลคลองจิก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่งตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ผล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองจิก
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังพร้อมอุปกรณ์เสริมในการขุดเจาะและตัดหญ้าไหล่ทาง
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล ตำบลคลองจิก ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2561
 

 

 

.....

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล ตำบลคลองจิก ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
 

 

 

.....

กำหนดระยะเวลายื่นแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ 2561
 

 

 

.....

แผนผังแสดงการลดขั้นตอนการปฎิบัติงานด้านกิจการประปา

 

 

.....

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

 

.....

ภาพยนต์สารคดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว "เส้นทางรัก" LOVE on ROUTE

 

 

.....

"อาเซียน" สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558

 

 

.....

กิจกรรมปณิธานความดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย
 
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2557
งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประชุมเสวนา การดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการรวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองจิ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลคลองจิก และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัดและโรงเรียนคลองจิกสุขสินนุเคราะห์
โดยท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองจิก

....คลิกดูภาพกิจกรรม....